fbpx
Strona główna Konkurs Westfield Arkadia

Konkurs Westfield Arkadia

Konkurs Westfield Arkadia

Regulamin konkursu #westfieldLadyGaga

REGULAMIN KONKURSU

#WestfieldLadyGaga

§1. Organizator i czas trwania Konkursu

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się realizacja konkursu #WestfieldLadyGaga („Konkurs”) w serwisie społecznościowym Facebook, działającym pod adresem www.facebook.com („Serwis Facebook”). Konkurs jest organizowany w celu promocji i reklamy Centrum Handlowego Westfield Arkadia.

2. Organizatorem Konkursu jest PKM Żoli Media z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przasnyskiej 6b, NIP 6562129216 wydawca portalu www.gazetazoliborza.pl („Organizator”).

3. Zlecającym Konkurs oraz Fundatorem Nagród jest właściciel Centrum Handlowego Westfield Arkadia, GSSM Warsaw sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000364145 posiadającą NIP: 5272635896, REGON:142564741 („Zlecający” lub „Fundator”).

4. Konkurs trwa od 28.09.2021 r. do 29.09.2021 r. do godziny 16:00 czasu polskiego.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na profilu Gazeta Żoliborza w serwisie Facebook, znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/gazetazoliborza

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu Facebook lub utrudniony dostęp do niego z przyczyn od niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będący wynikiem działań lub zaniechań w/w Serwisu, braku dostępu do Internetu itp.

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U.2009, Nr 201,poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

§2. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne spełniające łącznie następujące warunki („Uczestnik”):

  1. ukończone 18 lat;
  2. w momencie przesyłania zgłoszenia konkursowego są zarejestrowani na koncert online Lady Gagi (live.westfield.com?center=147);
  3. osoby pełnoletnie posiadać muszą pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadające miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. posiadające niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook;
  6. które zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia;
  7. wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody zgodnie z § 6. Regulaminu.

3. Przystąpienie do Konkursu, poprzez wykonanie Zadania Konkursowego, stanowi wyraźne działanie, które jest równoznaczne z udzieleniem Zlecającemu (Administrator Danych Osobowych) zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym Regulaminie w celu wzięcia udziału w Konkursie. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie wycofana poprzez: (1) samodzielne usunięcie odpowiedzi stanowiącej Zadanie Konkursowe, (2) wysłanie zgłoszenia w wiadomości prywatnej do Organizatora, (3) czy też poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: recepcja.westfieldarkadia@urw.com.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz Zlecającego w Konkursie, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. Zadaniem każdego Uczestnika Konkursu („Zadanie Konkursowe”) jest kreatywna odpowiedź na pytanie konkursowe:

„Która piosenka Lady Gagi jest Twoją ulubioną i dlaczego”

oraz zamieszczenie odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Gazety Żoliborza w Serwisie Facebook, znajdującym się pod adresem:  https://www.facebook.com/gazetazoliborza / (dalej: Profil). Odpowiedź powinna być zamieszczona w formie tekstowej, użytkownik może dołączyć dodatkowo zdjęcie lub video, przy czym w takim wypadku zdjęcie lub video może przedstawiać wizerunek wyłącznie Uczestnika.

6. Odpowiedź należy opublikować w komentarzu pod postem konkursowym na Profilu w opisany wyżej sposób, w trakcie trwania Konkursu.

7. W Konkursie Uczestnik może wziąć udział tylko raz, zamieszczając jeden komentarz. Wszystkie kolejne komentarze zawierające Zadanie Konkursowe nie będą traktowane jako zgłoszenie w Konkursie. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę tylko odpowiedź umieszczoną pod postem zawierającym Zadanie Konkursowe najwcześniej.

8. Odpowiedź udzielona przez Uczestnika nie może naruszać ogólnych zasad przyjętych na Profilu między innymi: obrażanie osób i marek, brak poszanowania godności osób trzecich czy używanie niecenzuralnych słów.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia odpowiedzi niespełniających powyższych kryteriów.

10. Odpowiedź na Zadanie Konkursowe powinna stanowić oryginalną, autorską interpretację Zadania Konkursowego przez Uczestnika. Zgłoszenia Konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.

11. Zamieszczając Odpowiedź Uczestnik zapewnia, że jest jej autorem i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.

§3. Zasady wyłonienia zwycięzcy konkursu

1. Organizator Konkursu powołuje komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”), składającą się z 3 wykwalifikowanych pracowników Organizatora.

2. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie ocena odpowiedzi na Zadanie Konkursowe umieszczonych przez Uczestników oraz wyłonienie 15 (piętnastu) zwycięzców Konkursu (Dalej: Zwycięzca), którzy zostaną nagrodzeni zgodnie z § 4 Regulaminu.

3. Komisja Konkursowa podczas wyłaniania Zwycięzcy oceni umieszczone przez Uczestników odpowiedzi pod kątem wartości merytorycznej, kreatywności, atrakcyjności, zgodności tematu wypowiedzi z wytycznymi Regulaminu oraz innymi walorami, które uzna za stosowne. Głosowanie odbywa się w sposób tajny.

4. Informacja o wybraniu Zwycięzcy zostanie opublikowana na Profilu w komentarzu pod postem zawierającym Zadanie Konkursowe, w terminie 1 dnia roboczego od daty zakończenia Konkursu.

5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna. Uczestnicy nie mają prawa do odwoływania się od podjętej przez Komisję Konkursową decyzji oraz nie mają wglądu do wyników głosowania przeprowadzanego przez Komisję Konkursową.

6. Organizator jest odpowiedzialny za wydanie nagród oraz odprowadzenie odpowiednich podatków od nagród, jeśli zaistnieje taka konieczność.

§4. Nagrody

1. Komisja Konkursowa wybierze spośród wszystkich Uczestników 15 osób, które zostaną równorzędnymi Zwycięzcami Konkursu i otrzymają nagrodę.

2. Nagrodami w Konkursie są:

Bilety do Fan zone na ekskluzywny występ online Lady Gagi w dedykowanej strefie dla fanów w Cinema City Westfield Arkadia w dniu 30.09.2021, start imprezy o 18.30 („Nagroda”).
Bilet należy wymienić na opaskę na rękę („Opaska”).

§5. Odbiór nagrody

1. W celu wydania nagrody Zwycięzcy, Zwycięzca jest zobowiązany do nawiązania kontaktu z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: mateusz@mediacreators.pl oraz odebrać opaskę uprawniającą do wejścia na występ do 30.09 do godz. 15:00 w Recepcji Westfield Arkadia.

2. Wiadomość skierowana do Organizatora musi zawierać dane niezbędne do wydania nagrody: imię, nazwisko, adres email Zwycięzcy oraz oświadczenie o następującej treści:

„Oświadczam, że przesłana przeze mnie odpowiedź konkursowa nie narusza praw lub dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub innych praw na dobrach niematerialnych lub materialnych”.

4. Brak umieszczenia powyższej klauzuli w wiadomości skierowanej do Organizatora powoduje utratę uprawnienia Zwycięzcy do nagrody.

5. Warunkiem odbioru nagrody jest potwierdzenie otrzymania od Zwycięzcy niezbędnych danych wymaganych do otrzymania nagrody mailowo.

6. W przypadku niespełnienia warunków z § 5 pkt. 1. nagroda pozostaje w rękach Organizatora i to do niego należy decyzja w zakresie wyłonienia kolejnego Zwycięzcy.

7. Każdy ze Zwycięzców otrzyma wiadomość e-mail od platformy Eventbrite z biletem elektronicznym, na podstawie którego Zwycięzca będzie mógł odebrać Opaskę.

8. Opaska będzie do odbioru osobistego w recepcji Westfield Arkadia w dniu 30.09.2021 do godziny 15:00. Aby odebrać opaskę należy okazać bilet elektroniczny oraz dowód tożsamości potwierdzający prawo do Nagrody.

9. Uczestnicy nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze. Uczestnicy nie mogą też przenieść jakichkolwiek praw związanych z Nagrodą na osobę trzecią.

§6. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1, Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 poz. 1000) oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Szczegółowe informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu zawarte zostały w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 7. Prawa własności intelektualnej do Odpowiedzi Konkursowych

1. Uczestnik oświadcza, że Odpowiedź i jej poszczególne elementy stanowić będą utwór w rozumieniu prawa autorskiego jego wyłącznego autorstwa, że będzie posiadał do nich nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz że korzystanie przez Organizatora i Zlecającego i jej poszczególnych elementów w przypadku przeniesienia na niego majątkowych praw autorskich zgodnie z ust. 2 nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich.

2. Z chwilą wysłania przez Uczestnika danych osobowych zgodnie z § 5 ust. 1, Uczestnik przenosi nieodpłatnie na Zlecającego majątkowe prawa autorskie do zwycięskiej Odpowiedzi i jej poszczególnych elementów, na wymienionych poniżej polach eksploatacji:

a.         utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w szczególności prasie

i w pamięci komputera, na nośnikach danych zarówno cyfrowych jak

i analogowych, techniką zapisu magnetycznego jak i cyfrowego oraz techniką drukarską i reprograficzną;

b.         rozpowszechnianie poprzez wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu, w tym w prasie, publiczne wystawianie, najem lub użyczenie;

c.         udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym poprzez udostępnianie w sieci Internet;

d.         wykorzystywanie w działaniach marketingowych Zleceniodawcy, w tym w ramach reklamy lub promocji jego produktów lub usług oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów przemysłowych i we wszelkich innych krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy;

e.         wykorzystywanie zwycięskich odpowiedzi w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów przemysłowych i we wszelkich innych krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej.

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik, któremu zostanie przyznana nagroda, zezwala na wykorzystanie wizerunku w mediach społecznościowych CH Westfield Arkadia (tj. Facebook, Instagram) w materiałach informacyjnych i reklamowych (tj. post, album ze zdjęciami, relacja lub stories), zarówno w formie przesłanej przez Uczestnika, jak również zmodyfikowanej przez Organizatora (w formie kolażu), w związku z prowadzonym przez CH Westfield Arkadia Konkursem – zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zezwolenie udzielone jest na czas nieoznaczony, przy czym Uczestnik w dowolnej chwili ma prawo wycofać zezwolenie. Cofnięcie zezwolenia przed ogłoszeniem wyników Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.  

§ 8. Reklamacje

1. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa, składająca się z 3 przedstawicieli Organizatora.

2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty na adres PKM Żoli Media ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia ostatniego Zwycięzcy Konkursu.

3. Reklamacje wpływające po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść żądania.

5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail na adres podany w reklamacji.

6. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU #WestfieldLadyGaga

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu organizowanej na profilu Westfield Arkadia w serwisie Facebook

Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu przetwarzane są przez dwóch niezależnych Administratorów: Organizatora, tj. PKM Żoli Media z siedzibą w Warszawie przy ul. Przasnyskiej 6b, NIP 6562129216  i Zlecającego, tj, Westfield Arkadia, GSSM Warsaw sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000364145 posiadającą NIP: 5272635896, REGON:142564741

Dane przetwarzane przez Zlecającego – Westfield Arkadia jako administratora.

Zleceniodawca przetwarza następujące dane:

PODMIOTDANE OSOBOWECELPODSTAWAOKES RETENCJI*
Uczestnikimię i nazwiskonazwa użytkownika serwisu Facebookwizerunek (jeśli dotyczy)  Udział                 w konkursieZgoda uczestnika na wzięcie udziału w konkursie wyrażona poprzez wykonanie pracy konkursowej i umieszczenie jej pod odpowiednim postemPrzez czas niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz przez okres 3 miesięcy po jego zakończeniu lub do chwili wycofania zgody w zależności co nastąpi wcześniej
Zwycięzcy nagród w konkursieImię i nazwiskoAdres emailArchiwizacja protokołu przekazania nagrodyUzasadniony interes Administratora polegający na archiwizacji dokumentacji dotyczącej przebiegu konkursu, wydanych nagród i wyłonionych laureatówCzas niezbędny do realizacji celu, przy czym nie dłużej niż 2 lata.
Uczestnik, który złożył reklamacjęImię i nazwisko Adres e-mailRozpatrzenie reklamacjiuzasadniony interes Administratora w udzieleniu odpowiedzi na złożoną reklamacjęCzas niezbędny do obsługi reklamacji

* wskazane powyżej okresy retencji mogą ulec wydłużeniu w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami na podstawie uzasadnionego interesu prawnego administratora.

Zlecający przetwarzane powyżej dane powierzy Organizatorowi  przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursu i wydania nagrody. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

Osobom udostępniającym swoje dane osobowe przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora) oraz do przeniesienia danych. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursu przez Uczestnika oraz rezygnacją z nagrody przez laureata Konkursu. Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub skierowania żądań dotyczących przetwarzania danych osobowych, Uczestnicy mogą skontaktować się za pomocą adresu                                                                             

e- mail: recepcja.westfieldarkadia@urw.com.